Kiedy trzeba się ubiegać o pozwolenie wodnoprawne?

Właściwie każdy proces inwestycyjny związany z wybudowaniem nowych obiektów wymusza obciążenie gruntu. W niektórych przypadkach ingerencja w podłoże może wiązać się nie tylko z naruszeniem warstw skalnych, ale także z ingerencją w poziom lub przepływ wód gruntowych. W przypadku zanieczyszczenia znajdującego się pod powierzchnią terenu cieku bardzo szybko się ono rozprzestrzeni na niezwykle dużej powierzchni stwarzając zagrożenie dla środowiska naturalnego nawet w odległości setek kilometrów od źródła zanieczyszczenia.

Pozwolenia na ingerencję w wody gruntowe

pozwolenie wodnoprawneW związku z tym, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudnych do usunięcia katastrof ekologicznych, inwestor musi złożyć do odpowiedniego urzędu dokumentację, w której określone zostaną informację o planowanej inwestycji. Po jej złożeniu uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne dotyczące danej inwestycji. Kiedy jego uzyskanie jest konieczne? Przede wszystkim wtedy, gdy planowane jest wydobycie wody poprzez studnie głębinowe. Podczas budowy takiego punktu czerpania wody można bowiem w bardzo prosty sposób zanieczyścić wodę lub podłoże. Uzyskanie pozwolenia jest także konieczne wtedy, gdy planowane jest zorganizowanie składowiska odpadów. Stanowią one bowiem źródło szkodliwych i niebezpiecznych substancji, które po wypłukaniu przez deszcz mogłyby trafić do gruntu, a tym samym do wód gruntowych. Oczywiście dopuszczenie do takiej sytuacji jest zabronione, dlatego w dokumentacji powinien znaleźć się projekt planowanych zabezpieczeń. O pozwolenie wodnoprawne muszą ubiegać się także firmy zakładające ujęcia wody pitnej lub przemysłowej. W takiej dokumentacji powinien znaleźć się nie tylko projekt planowanych prac. Oprócz tego trzeba w nim załączyć operat sporządzony przez geotechników lub geologów, którzy zajmowali się szczegółowym badaniem ośrodka gruntowego. Muszą znajdować się w nim przekroje poprzeczne gruntu, badania laboratoryjne próbek pobranych z poszczególnych warstw oraz informacje o tym, czym charakteryzują się wody znajdujące się pod powierzchnią terenu.

Sporządzenie takiego operatu jest oczywiście zadaniem inwestora. Może on jednak zlecić jego wykonanie organom, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że inwestycja zostanie opracowana w sposób konkretny i rzetelny, a urząd przychyli się do wniosku i wyda niezbędne zezwolenia. Sporządzaniem takiej dokumentacji zajmują się między innymi przedsiębiorstwa geotechniczne oraz geologiczne działające na danym terenie.